Cimex lectularius


Å tÄ›nicetvoří samostatnou ÄeleÄ Cimicidae a zároveň je Å™adíme mezi ploÅ¡tice (Heteroptera). Z celkem dvaceti tří rodů tohoto hmyzu téměř polovina dokáže parazitovat na ÄlovÄ›ku. Jedná se vÅ¡ak o parazitování pouze příležitostné. Jeden z rodů se vÅ¡ak na ÄlovÄ›ka přímo specializoval. Jedná se o druh domácí – Cimex lectuarius. Zatímco díky Å¡irokému používání DDT ve ÄtyÅ™icátých a padesátých letech dvacátého století doÅ¡lo téměř K vymýcení tohoto obtížného a nemoci pÅ™enášejícího hmyzu, již v sedmdesátých letech minulého století, kdy vysoký perzistentní úÄinek DDT v prostÅ™edí byl již pÅ™ekonán, byl pozorován jeho výrazný vzestup.

Zasáhneme okamžitě

Pokud se týká ÄŒeské republiky, nárůst výskytu tohoto nepříjemného hmyzu se stal markantní zejména v devadesátých letech minulého století, kdy doÅ¡lo k otevÅ™ení hranic a migrace obyvatel z východní Evropy za prací. V souÄasnosti se vÅ¡ak se Å¡tÄ›nicemi setkáváme v nejrůznÄ›jších bytových i nebytových komplexech, například v panelových domech, kde dochází k šíření mezi jednotlivými byty. Pokud tento problém nastane, je tÅ™eba okamžitÄ› zasáhnout. V tom případÄ› neprodlenÄ› kontaktujte naÅ¡i firmu.